logga

Im wunderschönen Monat Juli

Ur sommarstiltjen i full fart!

Sommaren är den tid då jag får samman­hållen tid för forskning. Just nu ligger projekten i tät kö för att publiceras. Efter­som jag ständigt arbetar på flera projekt parallellt, är det dock svårt att veta vad som kommer att publiceras först.

Arbetet med Condictio indebiti (Fordrings­rättsliga studier 01) avslutades i november 2016 och skrivandet på nästa del, Fordrings­rättsliga studier 02, har kommit ett gott stycke på väg. Kanske blir studien klar under hösten, men i vart fall till våren 2018. Två bidrag till samlings­volym­er är färdig­skrivna och kommer ut under år­et. Det ena rör möjligheten att åsido­sätta delar av ett aktie­ägaravtal och det andra handlar om jäm­ställdhets­aspekt­er på solidar­iskt ansvar i fordrings­rätt­en. Ännu ett par saker kommer att bli klara, men ordningen är ännu oklar och det är inte säkert att det blir före nyår. Det ser ut att bli ett bra år!

Först i raden av publika­tioner ligger dock min nya läro­bok Fordring­srätt – en läro­bok. Det är en sådan glädje att kunna säga att den är klar, för väg­en till färdig bok har varit lång. Den är resultatet av många års under­visning i fordrings­rätt. Få böcker blir så lästa, nagel­farna, älskade och hatade som kurs­litteratur, så det är med för­väntan och lite bävan jag sänder ut boken i världen. Mest av allt känner jag dock enorm stolthet över att ha samlat mig till att skriva ner allt detta. Boken har flera skisser för att förklara de ofta abstrakta reglerna.

fördelning efter ogiltighet

Original till skiss i boken som illustrerar fördelning
av ansvar då ett borgensåtagande av tre är ogiltigt.

Bok­en är upp­byggd kring fråg­or som vad en betalning är och hur den genom­förs, vad inne­bär det att ett ansvar är solidariskt eller delat, vilka är grund­reglerna för obehörig vinst och miss­tags­betalning, hur fungerar egent­lig­en en kontant­lös be­talning rätts­ligt och i vilken mån kan man tala om konsument­skydd på fordrings­rättens om­råde. Boken kommer ut i handeln tidigt i augusti.

Om du är nyfiken på vad jag redan publicerat, finns det en för­teckning under publikationer.

Under skrivvånda finns kortare reflektioner över stort och smått. Vissa saker är sådant som inte riktigt passar in i det jag publicerar på annan plats, medan annat är tankar och reflektioner på väg till mer sammanhållna arbeten. Se det som hyvelspån från arbetsbänken.

Ett curriculum vitæ kan utformas på många olika sätt, men här har jag valt en lite personligare ton, även om det allra mesta handlar om min yrkesperson, den del av mitt liv där jag är mera efternamn än förnamn. Här finns även ett cv, för den som önskar den mer formella och kortare versionen.

Det finns sådant jag är nästan besatt av och en sådan sak är typografi och typsnitt. Webben har länge varit en öken när det gäller satt text, men nu börjar det bli bättre. Hela sidan är handkodad, vilket är en kvardröjande effekt av min fascination för datorer och kodning. Läs under om sidan om du vill veta mer.

Kanske säger det något att den del som ännu saknar utförlig text och funktion är tjänster där jag tänkt sälja mig själv. Jag tar gärna extern­upp­drag, skriver utlåtanden i tvister, pre­sen­terar, modererar och håller före­drag inom mina kom­petens­områd­en, men det ser så styggt ut i skrift när man skall sälja sig. Ha lite tålamod ännu en tid. I väntan på en sådan pre­senta­tionstext, går det fint att skicka ett e-post­meddelande istället.

Torbjörn Ingvarsson

sidfot